أخر الاخبار

ﺿﻤﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

ﺿﻤﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ :

ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﺣﺬﻑ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .

ﻣﺜﻼ،ﺑﺪﻝ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻲ ،ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻟﻲ .

ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻜﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ .........

ﻟﻲ ‏( ﻟﻠﻤﺬﻛﺮ ‏) : le mien
ﻟﻲ ‏( ﻟﻠﻤﺆﻧﺚ ‏) : le mienne
ﻟﻚ : le tien
ﻟﻚ : le tienne
ﻟﻪ : le sien
ﻟﻬﺎ : le sienne
ﻟﻜﻢ : le/la votre
ﻟﻬﻦ : le/la leur
ﻟﻨﺎ : le/la notre

Font Size
+
16
-
lines height
+
2
-