أخر الاخبار

أهم 300 كلمة في الفرنسية - للحفظأهم 300 كلمة في الفرنسية - للحفظ
Les plus importants 300 mots en français


1. pouvoir القدرة أو الأستطاعة
2. aller يدهب
3. dire يقول
4. alors إدا
5. comment كيف
6. avec مع
7. bon جيد
8. très كثيرا
9. merci شكرا
10. jamais أبدا
11. aussi أيضا
12. voir يرى
13. chose شيء
14. tous دورة
15. faut يجب
16. faireيفعل
17. avoirفعل الملك
18. autre أخر
19. encore مازال
20. maintenant الأن
21. peu قليل
22. vraiment حقا
23. temps الوقت
24. notre الخاص بنا
25. toujours دائما
26. vie  الحياة
27. sans بدون
29.juste حق دقيق
28.avait قبل
30.accord يوافق
31.fois مرة
32.trop كثير جدا
33.venir يأتي
34.croire يعتقد
35.dieu الله
36. devoir يجب
37.homme رجل
38.père أب
39.besoin يحتاج
40.femme إمرأة
41.parler يتحدت
42.petit صغير
23.beaucoup كثيرا
44.depuis مند
45.monsieur سيد
46.soir مساء
47.argent  نقود
48.penser يفكر
49.nuit ليل
50.peur خوف
51.prendre يأخد
52.vite سريع
53.arriver يصل
54.regarder يرى
55.air هواء
56.savoir يعرف
57.moins أقل
58.amour  حب
59.tuer يقتل
60.petite صغيرة
61.aider يساعد
62.chance يرقص
63.partir ينصرف
64.voiture سيارة
65.problème  مشكل
66.porte باب
67.venir يحضر
68.famille عائلة
69.travail عمل
70.seule وحيد
71.idée فكرة
72.passer  يمر
73.contre  ضد
74.comprends يفهم
75.trouver يجد
76.vieux مسن
77.pendant خلال
78.attention حدر
79.sang دم
80.sortir يخرج
81.histoire تاريخ
82.frère أخ
83.rester يبقى
84.ville مدينة
85.truc حيلة
86.mec ولد
87.laisser يترك
88.longtemps وقت طويل
89.chaque كل
90.terre أرض
91.pardon  عدرا
92.ensemble معا
93.seulement فقط
94.matin الصباح
95.genre نوع
96.chambre  غرفة
97.laisser يترك
98.mourir يموت
99.écouter يسمع
100. façon طريقة
....
..
.Font Size
+
16
-
lines height
+
2
-